نقدی بر تئوری کلسن از حقوق بین الملل بر اساس آموخته های معرفت شناسانه او از کانت
93 بازدید
محل نشر: نامه مفید » تابستان 1390 - شماره 85 (30 صفحه - از 57 تا 86)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر در صدد تحلیل و نقد دکترین کلسن از حقوق بین الملل بر اساس تئوری محض حقوقی و آموخته های معرفت شناسانه او از کانت است و به این سوال پاسخ می دهد که دیدگاه های کلسن از حقوق بین الملل تا چه حدی به نظریه معرفت شناسانه کانت و تئوری محض حقوقی پایبند مانده است؟ کلیدواژه ها : فلسفه حقوق ،حقوق بین الملل ،کلسن ،کانت ،تئوری محض حقوقی
آدرس اینترنتی