دکترین «حاشیه تفسیر» و محدودیت های حق بر ابراز دین، با تأکید بر وضعیت مسلمانان در اروپا
53 بازدید
محل نشر: نامه مفید » شهریور 1389 - شماره 79 (24 صفحه - از 77 تا 100)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر در صدد تحلیل دکترین حاشیه تفسیر و توسعهء صلاحیت دولت‌ها در تحدید حق بر ازادی ابراز دین به منظور حفظ امنیت،نظم،بهداشت،اخلاق عمومی یا حقوق اساسی و آزادی‌های دیگران است؛و به این سؤال پاسخ می‌گوید که‌ دکترین اروپایی«حاشیه تفسیر»در تحدید آزادی دینی،با توجه به وضعیت مسلمانان در اروپا چگونه ارزیابی می‌شود؟و این فرضیه را اثبات می‌کند که ایده مزبور در توجه به تأثیر شرایط متغیر و تنوع ادیان و فرهنگ‌ها در تحدید اجرای حق بر آزادی دینی مفید ولی ناکافی است و راهکارهایی را پیشنهاد می‌نماید. کلیدواژه ها : حقوق بشر ،حاشیه تفسیر ،آزادی دینی ،تحدید حق ،دیوان اروپایی حقوق بشر
آدرس اینترنتی