حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه مشتمل بر: کلیات دادرسی اسلامی، دادرسی کیفری، ادله اثبات دعوا
65 بازدید
ناشر: رادنگار
نقش: زیر نظر
شابک: 978-964-2818-88-4
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
بیان کلیات و مبانی حقوق و دادرسی کیفری با استناد به ادله فقهی است. کتاب حاضر حاصل استخراج فتاوا و دیدگاه‌های فقهی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در زمینه اصول کلی حاکم بر حقوق و دادرسی کیفری است که توسط شاگردان ایشان صورت گرفته است. در ابتدای کتاب مسایلی در مورد دادرسی اسلامی و جایگاه قضاوت در نظام قضایی اسلام ارایه شده و پس از آن وظایف کارگزاران و دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم و مجازات مجرمان و نیز پیشگیری از وقوع جرم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آنگاه ویژگی‌های دادرسی اسلامی، شرایط قاضی، مانند اجتهاد، بلوغ، عقل، توانایی علمی و جسمی و روانی، عدالت، ایمان و وظایف قاضی تحکیم بیان شده و بایسته‌های کیفری و رسیدگی به جنبه‌های مختلف جرم و موانع آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. موجبات شروع رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کیفری در زمینه دعاوی عمومی و حق‌اللهی، مراحل صدور حکم، ادله اثبات دعوا مانند اقرار متهم، شهادت شهود، قسم خوردن و علم قاضی نسبت به ادله موجود در زمینه پرونده و نیز بایسته‌های فقهی حقوق جزای اسلامی از دیگر مندرجات کتاب حاضر است.
آدرس اینترنتی