جایگاه لوث در قسامه 2. وحدت قاتل و تعدد مقتول 3. بی هوش یا بی حس کردن محکوم علیه هنگام مجازات
46 بازدید
ناشر: جنگل
نقش: محقق
شابک: 978-964-981-343-1
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نهال‌هایی که از درخت تنومند فقه‌امامیه روییده، جوانه‌هایی را به بار می‌نشاند که بر تمام شئون زندگی مردم سایه گسترانیده و در تمام امور فردی و اجتماعی آنها تاثیر گذاشته است. اندیشة حمایت از بزه‌دیده و جلوگیری از تضیع حق کسانی که در عرصه‌های گوناگون از اعمال مجرمانة دیگران خسارت می‌بینند، در فقه شیعه مورد توجه قرار گرفته که ثمرات عملی آن، ترسیم خسارات و جنایات وارده به بزه‌دیدگان بوده است. عدالت، زمانی توان بروز و ظهور می‌یابد که آنهایی که درخیال خود با اغراض مجرمانه، قصد تعرض به حریم انسان‌ها را دارند از هیمنه قانون به گوشه‌ای بخزند و دست خویش را به خون انسان‌های بی‌گناه آغشته نکنند. کتاب حاضر به منظور ارتقای دانش فقهی علاقه‌مندان حقوق و آشنایی بیش‌تر با مبانی فقهی قوانین و تسهیل سیاست‌های کلی قوه قضاییه در سه بخش با این موضوعات تنظیم گردیده است: جایگاه لوث در قسامه، وحدت قاتل و تعدد مقتول، و بی‌هوش‌یابی حس کردن محکوم علیه هنگام مجازات.
آدرس اینترنتی