عهدنامه‌های بین‌المللی و تعهدات دولتهای ثالث از دیدگاه حقوق ...
46 بازدید
ناشر: موسسه الهدی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مباحث کتاب حاضر مبتنی بر پاسخ دو پرسش است :نخست این که ((مبنای التزام و الزام دولت ثالث به معاهدات، و تحلیل حقوقی شمول تعهدات قراردادی بر ثالث چیست؟)) و دیکر ((مصادیق آن در حقوق معاهدات بین‌المللی کدام است؟)) .نگارنده برای بررسی و تحلیل عهدنامه‌های بین‌المللی، همچنین تعهدات دولت‌های ثالث در دیدگاه حقوق بین‌الملل و اسلام، مباحث خود را در دو بخش فراهم می‌آورد .بخش نخست با عنوان ((مبانی عمومی ایجاد تعهد بر دولت ثالث)) شامل کلیات، قصد طرف‌های معاهده و رضایت ثالث در ایجاد تعهد بر دولت ثالث، و تبدیل ماهیت قراردادی معاهده بر عرف بین‌المللی است .بخش دوم ذیل عنوان ((مبانی استثنایی ایجاد تعهد بر دولت ثالث به این مباحث اختصاص دارد :معاهدات موجد وضعیت‌ها یا رژیم‌های بین‌المللی با آثار Erga Omnes، انواع عهدنامه‌های واقعی یا معاهدات موجد رژیم‌های بین‌المللی، و جانشینی دولت‌ها و سریان معاهدات بر دولت ثالث